เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามระบบ T&V

วันที่ 15 ก.พ. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลา

วันที่ 15 ก.พ. 2561 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเส...

โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2561

วันที่ 15 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสาวพ...

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี แจกจ่ายสารชีวภัณฑ์

วันที่ 14 ก.พ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช...

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561

วันที่ 14 ก.พ. 2561 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาค...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสในแปลงมันสำปะหลัง

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสในแ...

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

วันที่ 9 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ...

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 8 ก.พ. 2561 นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

more...

more...