เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภัยพิบัติ ปี 2560 (น้ำท่วมขัง)

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. อำเภอมัญจาคีรี จัดประชุม กชภอ. เพื่อพิจาณากลั่นกรองข้อมูลเกษตรกรข...

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 พ.ย. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีร...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (น้ำท่วมขัง)

วันที่ 17 พ.ย. 2560 นายดบัสวิน เวียงนนท์ และ น.ส.บุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (น้ำท่วมขัง)

วันที่ 14 พ.ย. 2560 น.ส.กนกอร สายมณี และ น.ส.บุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนัก...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับสำนักงานปศูสัตว์อำเภอมัญจาคีรีและสำนั...

โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560

วันที่ 19 ต.ค. 2560 นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ...

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

วันที่ 2 ต.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี นำโดยนายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 ก.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจ...

more...

more...