popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน พ.ย. 57

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน พ.ย. 57 ณ ห้องป...

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการ

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการ...

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมุ่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมุ่บ้าน...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2557

วันที่ 24 -25 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรีจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในโครงการพัฒนาศักยภาพอ...

ฝึกอบรมโครงการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 20 ราย

นายประดิษฐ์ ธีรปฐวี เกษตรอำเภอบ้านไผ่ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานฝึกอบรมโครงการวิสา...

ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโคกสูง

นายเสรีภาพ ธาดา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้...

จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ...

อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร

นายประดิษฐ์ ธีรปฐวี เกษตรอำเภอบ้านไผ่ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ทำพิธีเปิดและชี้แจงโครงการแก...

more...

more...