เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเห็ด

วันที่ 1 - 2 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชากา...

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขาม ม.5 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นำผลิตภัณฑ...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการสร้างทัก...

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอ...

การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 28 พ.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่ง...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 24 พ.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่ง...

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer สู่ยุค Thailand 4.0 โดย กศน. มัญจาคีรี

วันที่ 23 พ.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชากา...

more...

more...