เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 เม.ย. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจ...

โครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อเกษตรกร เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

วันที่ 8 เม.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชากา...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 6 เม.ย. 2561 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 3 เม.ย. 2561 นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 23 มี.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาก...

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 - 20 มี.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ...

งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 14 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสา...

more...

more...