เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วิธีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากคอลัมน์ DO And Eat วารสารส่งเสริมการเกษตร

..... Mango Pudding พุดดิ้งมะม่วง ..... ส่วนประกอบ 1. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 1.5 ลูก ...

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 26 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือ...

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 24 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธีรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษต...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจา...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 20 ก.ค. 2561 นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการ...

โครงการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 19 ก.ค. 2561 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจา...

โครงการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 19 ก.ค. 2561 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีร...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...