เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62 จังหวัดขอนแก่น...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 14 พ.ย. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรช่...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 9 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบนายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิช...

โครงการพืชหลากหลาย ปีการผลิต 2561/62

วันที่ 9 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริม...

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 256...

เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 6 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชากา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ตรวจราชการพื้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ให้การต้อนรับและให้ข้อข้อมูลด้านการเกษตรแ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer ประจำปี 256

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Yo...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...