เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติ...

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (ราสนิมขาวในเบญจมาศ )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมู...

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมู...

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (มะเขือเปราะ )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมู...

ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอ...

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชกา...

ประชาสัมพันธ์การประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ รักษารา...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

 

 

 

 

แจ้งเตือนโรค / แมลงศัตรูพืช 

 - 26พ.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ)

 - 25พ.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง)

 - 24พ.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะเขือเปราะ)

 - 8พ.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

 - 1พ.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตะกูลผัก)

-  1พ.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว)

-  26 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  21 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  21 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  21 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันเทศ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ด้วงงวงและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวิตด้วงงวง)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ด้วงแรดและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวิตด้วงแรด)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (แมลงดำหนามและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวติแมลงดำหนาม)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนหัวดำและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวิตหนอนหัวดำ)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ลำไย)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ไรขาวพริก)

-  13 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (โรคเน่าพริก)

-  22 ก.ค. 2564  :   ประชาสัมพันะ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  22 ก.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  22 ก.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

-  22 ก.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

-  25 มิ.ย. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว 

-  25 มิ.ย. 2564  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2 

-  25 มิ.ย. 2564  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  25 มิ.ย. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (กระเพรา โหรพา แมงลัก)

-  24 มิ.ย. 2564  :  การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (วงจรชีวิตด้วงแรด)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (ด้วงแรด)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (วงจรชีวิตด้วงงวง)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (ด้วงงวง)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยใบด่าง (มันสำปะหลัง)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยไรแดง (มันสำปะหลัง)

-  26 เม.ย. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง1)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว)เพลี้ยไฟ

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว)เพลี้ยอ่อน

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว)หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว) หนอนกะทูผัก

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกออ้อย)

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะปราง มะยงชิด)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วงหิมพานต์)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลันเตา)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง กระเทียม)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง)ราแป้ง

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง)ราน้ำค้าง

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ2)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง2)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ล้วยไม้)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สตรอว์เบอร์รี่)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้หอมแดง)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า ในถั่วเขียว)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ไรขาวในพริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันฝรั่ง)

- 24 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ยางพารา)

-24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว3)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว2)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว1)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ใบด่างถั่วเขียว)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 5)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 4)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 3)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 1)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  5 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เฝ้าระวังการะบาดของโรคไหม้ข้าว)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะขาม)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  26 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

-  19 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สับปะรด)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  10 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดในนาข้าว)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (แก้วมังกร)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 2)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 1)

-  29 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 2)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 1

-  1 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (กะเพรา โหระพา แมงลัก)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 3)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 2)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 1)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  10 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  4 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มิถุนายน 2563

-  1 มิ.ย. 2563  :  การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3)

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดงาน Field Day ประจำปี2564
ถอดบทเรียน ศพก. อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 

ดูเพิ่มเติม...