เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดงาน Farm @ Home

วันที่ 21 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่...

การสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

วันที่ 18 - 20 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สายมณี นักวิชาการ...

ขอเชิญเที่ยวชมงาน Farm @ Home

สำนักงานเกษตรอำภอมัญจาคีรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษต...

โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 61/62 (ในเขตชลประทาน)

วันที่ 14 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชากา...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

วันที่ 12 -14 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สายมณี นักวิชาการส่...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร

วันที่ 12 -13 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชากา...

การประชุมและรับฟังการใช้งานระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษรกรระบบใหม่ และแอปพลิเคชั่น FarmBook

วันที่ 6 -7 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สายมณี นักวิชาการส่งเ...

ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 30 ส.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดฝึกอบรมกา...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...