เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 ก.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ก.ย. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบปัจจัยการผลิ...

การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

วันที่ 4 ก.ย. 2560 นายคัมภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ...

เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

วันที่ 30 ส.ค. 2560 นายณัฐวุฒิ วังหนองลาด เกษตรกรบ้านโพธิ์ทอง ม.12 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอน...

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 23 ส.ค. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ได้มอบหมายให้นางสาวลัดดา กองหาโคตร นวส.ปฏิ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 22 ส.ค. 2560 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (พายุเซินกา)

วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. อำเภอมัญจาคีรี จัดประชุม กชภอ. เพื่อพิจาณากลั่นกรองข้อมูลเกษตรกรขอ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 - 10 ส.ค. 2560 เกษตรกรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามโครงการ 9101 ตาม...

more...

more...