เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 16 ม.ค. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ...

โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 ม.ค. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการ Smart Farmer ประจำปีงบป...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 11 ม.ค. 2562 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจและสำรวจแปลงปลูก...

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพ...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญ...

การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6

วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 8 ม.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ Fall Armyworm (FAW,หนอนกระทู้ข้าวโพด)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ Fall Armyworm (FAW,หนอนกระทู้ข้...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...