เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

  

นายเกษม จันมา 
เกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

 

                                                       

                   นายพนมศักดิ์  เฮ้าประมงค์                                น.ส. กนกอร  สายมณี

         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

               

                                                      

                     นายดบัสวิน  เวียงนนท์                                        น.ส. บุพกร  ธรรมโคตร

         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

                                                      

                     น.ส. พนอศรี  ศรีวิโรจน์                                       น.ส. ลัดดา  กองหาโคตร

         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

                                                        

                    นายชลาธิศ  จันทวิภาต                                           น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                           เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

                    

                       นายสมพงษ์  พะย่อม
                            พนักงานทั่วไป

26 มกราคม 61 12:24:54