เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

  

   นายเกษม จันมา 
  เกษตรอำเภอมัญจาคีรี

  โทร. 098 - 261 - 9392

 

 

                                                       

                   นายพนมศักดิ์  เฮ้าประมงค์                                น.ส. กนกอร  สายมณี

    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                      รับผิดชอบ ต.โพนเพ็ก                                      รับผิดชอบ ต.สวนหม่อน

                     โทร. 093 - 326 - 5615                                    โทร. 084 - 955 - 3326

 

               

                                                      

                     นายดบัสวิน  เวียงนนท์                                        น.ส. บุพกร  ธรรมโคตร

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

              รับผิดชอบ ต.คำแคน , ต.หนองแปน                       รับผิดชอบ ต.นางาม , ต.ท่าศาลา

                      โทร. 093 - 326 - 5621                                     โทร. 093 - 326 - 5604      

 

 

                                                      

                     น.ส. พนอศรี  ศรีวิโรจน์                                       น.ส. ลัดดา  กองหาโคตร

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                        รับผิดชอบ ต.นาข่า                                              รับผิดชอบ ต.กุดเค้า

                    โทร. 081 - 954 - 0630                                        โทร. 085 - 013 - 0114

 

 

                                                        

                    นายชลาธิศ  จันทวิภาต                                           น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                      เจ้าพนักงานธุรการ

               รับผิดชอบ งานพัสดุ , งานธุรการ                                  รับผิดชอบ งานบันทึกข้อมูล

                    โทร. 088 - 565 - 1744                                          โทร. 087 - 859 - 9336

 

 

 

                    

                       นายสมพงษ์  พะย่อม
                           พนักงานทั่วไป

27 กุมภาพันธ์ 61 16:24:17