เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

นายเกษม จันมา 
เกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

นายพนมศักดิ์  เฮ้าประมงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพนเพ็ก ตำบลคำแคน

 

นายดบัสวิน เวียงนนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 รับผิดชอบ ตำบลหนองแปน,ตำบลท่าศาลา

 

นายเสรีภาพ ธาดา
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลนางาม

 

นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลสวนหม่อน ตำบลนาข่า

 

นายชลาธิศ  จันทวิภาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ บุคลากร การเงิน งานธุรการ

 

นางสาวชุติกาญจน์   โตมี
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ งานบันทึกข้อมูล งานสารสนเทศ

 

นายสมพงษ์ พะย่อม
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

5 ธันวาคม 58 00:12:58