เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

  

   นายเจริญ จตุรบูรณ์ 
  เกษตรอำเภอมัญจาคีรี

  โทร. 098 - 261 - 9390

 

 

                                                       

                   นายพนมศักดิ์  เฮ้าประมงค์                                น.ส. กนกอร  สายมณี

    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                      รับผิดชอบ ต.โพนเพ็ก                                      รับผิดชอบ ต.สวนหม่อน

                     โทร. 093 - 326 - 5615                                    โทร. 084 - 955 - 3326

 

               

                                                      

                     นายดบัสวิน  เวียงนนท์                                        น.ส. บุพกร  ธรรมโคตร

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

              รับผิดชอบ ต.คำแคน , ต.ท่าศาลา                                   รับผิดชอบ ต.นางาม

                      โทร. 093 - 326 - 5621                                     โทร. 093 - 326 - 5604      

 

 

                                                      

                     น.ส. พนอศรี  ศรีวิโรจน์                                       น.ส. ลัดดา  กองหาโคตร

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                        รับผิดชอบ ต.นาข่า                                              รับผิดชอบ ต.กุดเค้า

                    โทร. 081 - 954 - 0630                                        โทร. 085 - 013 - 0114

 

 

                                                         

                         นายลำดวน สีหานู                                                 นายชลาธิศ จันทวิภาค

           เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน                           เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                    รับผิดชอบ ต.หนองแปน                                     รับผิดชอบงานธุรการ , งานพัสดุ

                    โทร. 093 - 326 - 5352                                        โทร. 088 - 069 - 1423      

 
 

                                                         

                       น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี                                             นายสมพงษ์  พะย่อม

                       เจ้าพนักงานธุรการ                                                      พนักงานทั่วไป

                   รับผิดชอบ งานบันทึกข้อมูล

                     โทร. 087 - 859 - 9336

 

 

                                                                 

                                                                                                         
                                                                                                       

18 มิถุนายน 62 11:49:12