เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

  

  นายจำรัส  เแพนพา
           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฎิบัติราชการแทน

เกษตรอำเภอมัญจาคีรี
  โทร. 093-3265334

 

 

                                                      

                           นายจำรัส  แพนพา                                        น.ส. พนอศรี  ศรีวิโรจน์     

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ       

           รับผิดชอบ ต.โพนเพ็ก ต.คำแคน                                      รับผิดชอบ ต.นาข่า 

                     โทร. 093 - 326 - 5334                                    โทร. 081 - 954 - 0630 

               

                                                      

                      น.ส. ปราณี  กองเกิด                                               นายลำดวน สีหานู    

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ           เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน   

                         รับผิดชอบ ต.นางาม                                   รับผิดชอบ ต.หนองแปน 

                      โทร. 098 - 104 - 3476                                  โทร. 093 - 326 - 5352  

 

 

                    

 

                                  

                     - ตำแหน่งว่าง -                                                          - ตำแหน่งว่าง -

       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                   รับผิดชอบ -                                                      รับผิดชอบ  -

                   โทร. -                                                             โทร. -

 

 

                                                                            

                      นางสาวเฉลิมขวัญ  แกมคำ                                 น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี 

                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                เจ้าพนักงานธุรการ       

                    รับผิดชอบงานธุรการ , งานพัสดุ                            รับผิดชอบ งานบันทึกข้อมูล

                       โทร. 088 - 116 - 3369                                    โทร. 087 - 859 - 9336

 
 

                        

                             นายสมพงษ์  พะย่อม

                                  ลูกจ้างประจำ

                  

                     

 

 

                                                                 

                                                                                                         
                                                                                                       

25 พฤศจิกายน 64 16:30:36