เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จัง...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 (สาขาไร่นาสวนผสม)

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น...

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุก...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 18 - 20 มิ.ย. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เ...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกดำเนินการจัดเวทีประชาคม "โครงการไทยน...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 13 - 15 มิ.ย. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เ...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 13 มิ.ย. 61 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายไ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงาน เนื่...

งาน "วันข้าวและชาวนาไทย" ประจำปี 2561

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมงาน "วันข้าวและชาวนาไทย" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง บ้านหนองแดง หมู่ที...