เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ภัยพิบัติ ปี 2560 (น้ำท่วมขัง)

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. อำเภอมัญจาคีรี จัดประชุม กชภอ. เพื่อพิจาณากลั่นกรองข้อมูลเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านพืช จำนวน 321 ราย พื้นที่ 1...

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 พ.ย. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแ...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (น้ำท่วมขัง)

วันที่ 17 พ.ย. 2560 นายดบัสวิน เวียงนนท์ และ น.ส.บุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกตรวจพื้นที่ ต.หนองแป...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (น้ำท่วมขัง)

วันที่ 14 พ.ย. 2560 น.ส.กนกอร สายมณี และ น.ส.บุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกตรวจพื้นที่ ต.สวนหม่อน เ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับสำนักงานปศูสัตว์อำเภอมัญจาคีรีและสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ออกพื้นที่ทั้ง 8 ตำบลในอำ...

โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560

วันที่ 19 ต.ค. 2560 นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้...

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

วันที่ 2 ต.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี นำโดยนายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองหน้าสำนักงานและประดั...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 ก.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิต กระถางพลาสติกสำหรับปลูกมะนาว 68 ใบ และพั...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ก.ย. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบปัจจัยการผลิตโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ...

การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

วันที่ 4 ก.ย. 2560 นายคัมภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่นประธานคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นร...