เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 เม.ย. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกดำเนินการจัดเวทีประชาคม "โครงการไทยน...

โครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อเกษตรกร เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

วันที่ 8 เม.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบโค กระบือ...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 6 เม.ย. 2561 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกดำเนินการจัดเวทีประชาคม "โครงการไท...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 3 เม.ย. 2561 นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกดำเนินการจัดเวทีประชาคม "โครงการไท...

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 23 มี.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ในการนี้ อำเภอมัญจาคีรี ได้ส่งวิสา...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะศึก...

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 - 20 มี.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 68 ราย ตามโครงการอบรมหลักสูตร...

งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 14 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561และ ศพก.

วันที่ 14 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม (พายุเซินกา)

วันที่ 13 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม (พายุเซินกา) แก่เกษตรกรจำนวน 1,998 ราย เป็...