เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ข่าวประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุมคณะก...

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (ราสนิมขาวในเบญจมาศ )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้น...

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้น...

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (มะเขือเปราะ )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้น...

ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก...

ประชาสัมพันธ์การประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี ) ประธานคณะกรรมการให้ความ...

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ข่าวประชาสัมพันธ์การติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออก...