เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 ก.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิต กระถางพลาสติกสำหรับปลูกมะนาว 68 ใบ และพั...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ก.ย. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบปัจจัยการผลิตโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ...

การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

วันที่ 4 ก.ย. 2560 นายคัมภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่นประธานคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นร...

เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

วันที่ 30 ส.ค. 2560 นายณัฐวุฒิ วังหนองลาด เกษตรกรบ้านโพธิ์ทอง ม.12 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น...

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 23 ส.ค. 2560 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ได้มอบหมายให้นางสาวลัดดา กองหาโคตร นวส.ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น น...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 22 ส.ค. 2560 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองบัว ม.4 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแ...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (พายุเซินกา)

วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. อำเภอมัญจาคีรี จัดประชุม กชภอ. เพื่อพิจาณากลั่นกรองข้อมูลเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านพืช จำนวน 1,998 ราย วงเงิน 12,...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 - 10 ส.ค. 2560 เกษตรกรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร...

ภัยพิบัติ ปี 2560 (พายุเซินกา)

วันที่ 1 ส.ค. 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้นพื้นที่การเกษตรทั้ง 8 ตำบล เนื่องจากพายุเซินกาทำให้เก...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 68 ราย ตาม...