เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

พิธีเปิดงาน Farm @ Home

วันที่ 21 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Ho...

การสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

วันที่ 18 - 20 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สายมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนา Year En...

ขอเชิญเที่ยวชมงาน Farm @ Home

สำนักงานเกษตรอำภอมัญจาคีรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัท โฮม โ...

โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 61/62 (ในเขตชลประทาน)

วันที่ 14 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรม...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

วันที่ 12 -14 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สายมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมการ...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร

วันที่ 12 -13 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมกิจกร...

การประชุมและรับฟังการใช้งานระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษรกรระบบใหม่ และแอปพลิเคชั่น FarmBook

วันที่ 6 -7 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สายมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการ...

ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 30 ส.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่ชุมชนและกลุ่มเกษตรตามโครงการเสริมสร้...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 29 ส.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมเป็นเกียรติและให้คำแนะนำในการดำเนินงานเลี้ยงไก่ไข่รูปแบบกลุ่มแก่กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนโพนเพ...

งานวันสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการปลูกมันสำปะหลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดงานวันสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการ...