เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชาสัมพันธ์การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62 จังหวัดขอนแก่น โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 14 พ.ย. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำและปร...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 9 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบนายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ...

โครงการพืชหลากหลาย ปีการผลิต 2561/62

วันที่ 9 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายล...

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกงานเพื่อพ...

เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 6 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยนเยียนให้คำแนะนำการ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ตรวจราชการพื้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ให้การต้อนรับและให้ข้อข้อมูลด้านการเกษตรแก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer ประจำปี 256

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer ประจำปี 2562 โดยคุณสมบัติเบื้องต้...

การประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2

วันที่ 2 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญาจาคีรี มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่และ...

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พ.ย. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาค...