เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 16 ม.ค. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 ม.ค. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 20 ราย เพื่่อสนับสนุนและส่งเ...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 11 ม.ค. 2562 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจและสำรวจแปลงปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในพื้นที่ ต.กุดเค้า และ ต.สวน...

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรร...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนกา...

การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6

วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบูรณะ ม.3 ต...

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 8 ม.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ Fall Armyworm (FAW,หนอนกระทู้ข้าวโพด)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ Fall Armyworm (FAW,หนอนกระทู้ข้าวโพด) รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั...

งานแถลงข่าวและปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ปี 2562

วันที่ 4 ม.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัด...