เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามระบบ T&V

วันที่ 15 ก.พ. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกให้ความรู้เรื่องการ...

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลา

วันที่ 15 ก.พ. 2561 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/...

โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2561

วันที่ 15 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี แจกจ่ายสารชีวภัณฑ์

วันที่ 14 ก.พ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น (ศทอ.) ออกแจกจ่ายสารชีวภัณฑ์ 2 ชนิ...

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561

วันที่ 14 ก.พ. 2561 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ชี้แจงเอกสารแบบตรวจประเมินแปลงและออกตรวจประเมิ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสในแปลงมันสำปะหลัง

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสในแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ ต.นางาม , ต.นาข่า , ต.หนองแ...

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

วันที่ 9 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประส...

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 8 ก.พ. 2561 นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโนนงาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นำ...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 8 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ น.ส.บุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรีย...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 10 ตัน ให้แก่เกษตรกร 10 กลุ่ม 200 คน จากทั้งหมด 8 ตำบล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...