เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน) ช่วงวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

 •  มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

 • ทุเรียน

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

 • หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

 • โรคใบติด หรือ ใบไหม้ (เชื้อรา Rhizoctonia solani)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

 • อาการเริ่มแรกพบแผลคล้ายถูกน้ำร้อนลวกบนใบ ต่อมาแผลขยายตัวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน จากนั้นลุกลามไปยังใบปกติข้างเคียง ถ้ามีความชื้นสูงเชื้อราสาเหตุโรคจะสร้างเส้นใย มีลักษณะคล้ายใยแมงมุมยึดใบให้ติดกัน ใบที่เป็นโรคจะแห้งติดอยู่กับกิ่ง ก่อนหลุดร่วงไปสัมผัสกับใบที่อยู่ด้านล่าง โรคจะลุกลามทำให้ใบไหม้เห็นเป็นหย่อมๆ ใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตามกิ่ง ต่อมาใบจะร่วงจนเหลือแต่กิ่ง และกิ่งแห้งในที่สุด ทำให้ต้นเสียรูปทรง​

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้นสะสม

     ๒. หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลงปลูก และพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

 • ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอก ซีสโตรบิน ๕๐% + ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • เพนทิโอไพแรด ๒๐% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • ฟลูไตรอะฟอล ๑๒.๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • เฮกซะโคนาโซล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ๖๕.๒% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐- ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ๗๗% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • คิวปรัสออกไซด์ ๘๖.๒% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๑๐-๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

* * * * *   ทุก ๗-๑๐ วัน โดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น 

     ๓. ในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจำ ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพื่อลดการแตกใบ

     ๔. ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค

     

        

อาการของโรคใบติด หรือ ใบไหม้  (ในทุเรียน)
 
อาการของโรคใบติด หรือ ใบไหม้  (ในทุเรียน)
 
อาการของโรคใบติด หรือ ใบไหม้  (ในทุเรียน)


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

26 มิถุนายน 64 13:01:42