เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง) ดังนี้

 

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากหลายจังหวัดว่าขณะนี้พบการระบาดของ "เพลี้ยหอยเกล็ดมันสำปะหลัง" โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศไทย ประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจทำให้การระบาดทวีความรุนแรงและทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงได้

 

ศัตรูพืช  :  เพลี้ยหอยเกล็ด

 

ลักษณะอาการ/การทำลาย  :  เพลี้ยหอยเกล็ด (lesser snow scale) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าPinnaspisstrachiani (Cooley) เป็นเพลี้ยหอยในวงศ์ Diaspididae ซึ่งพบในประเทศไทยอยู่แล้ว จัดเป็นพวก Polyphagus มีพืชอาหารหลายชนิด โดยเพลี้ยหอยเกล็ดชนิดนี้มีรายงานพบในมันสำปะหลังเช่นกัน ปัจจุบันพบเป็นปัญหาศัตรูมันสำปะหลังที่ขยายวงกว้างมากขึ้น พบการระบาดในมันสำปะหลังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอครบุรี เสิงสาง และอำเภอหนองบุญมาก เพลี้ยหอยมีลักษณะเกล็ดสีขาวนูน ขึ้นปกคลุมเกือบทุกส่วนของมันสำปะหลัง ทั้งส่วนยอด ลำต้น กิ่ง เหง้า โดยดูดกินน้ำเลี้ยงตามกิ่งตามต้น ทำให้ต้นโทรมไว ชะงักการเจริญเติบโต และอาจยืนต้นตายได้ เพลี้ยหอยกลุ่มนี้มีผิวเป็นไขที่หนาเปรียบเสมือนเกราะป้องกัน จำเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดดูดซึมจึงจะได้ผลดีในการป้องกันกำจัด

 

แนวทางป้องกัน / กำจัด  :  

     1. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดให้เก็บไปทำลายนอกแปลง

     2. เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดไม่มีศัตรูพืชทั้งเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง
โดยทำการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกโดยใช้สารไทอะมิโทแซม (thiamethoxam 25% WG) หรือสารอิมิดาคลอพริด (imidacloprid 70% WG) อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สามารถแช่ท่อนพันธุ์ได้ 4 ไร่) แช่ท่อนพันธุ์ประมาณ 10 นาทีสามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดได้อย่างน้อย 1 เดือน

     3. ตัดแต่งกิ่งที่พบเพลี้ยหอยเข้าทำลายแล้วทำการพ่นด้วยสารฆ่าแมลงดังนี้

         3.1 สารซัลฟอกซาฟลอร์ (sulfoxaflor 50% WG) อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม4C)

         3.2 สารสไปโรเตตระแมท (spirotetramat 15% OD) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม2)

         3.3 สารบูโพรเฟซิน (buprofezin 25% WP) อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตรหรือหากใช้สูตร 40% SCใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม16)

         3.4 สารมาลาไทออน (malathion 83% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือถ้าใช้สูตร 57% ECใช้อัตรา 50มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 1B)

         3.5 สารไดอะซินอน (diazinon 60% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 1B)

โดยใช้อัตราการพ่นสารดังนี้มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือนใช้น้ำไร่ละ 60 – 80 ลิตร/ไร่, มันสำปะหลังอายุ 4-8 เดือน ใช้น้ำไร่ละ 80 – 100 ลิตร/ไร่

     4. ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ด

   

 

น.ส. พสิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

22 กรกฎาคม 64 18:35:29