เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่มันสำปะหลังและยังไม่มีทางรักษา เกษตรกรควรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

23 กรกฎาคม 64 15:13:47