เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พริก)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก) ช่วงวันที่ 28 - 10 สิงหาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศร้อน มีฝนตก และ ฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พริก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคเน่าเปียก หรือโรคราขนแมว (เชื้อรา Choanephora cucurbitarum )

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • โรคนี้พบได้ในทุกระยะการเจริญ เติบโตของพริก มักพบที่ยอดอ่อนและ กิ่งอ่อนแสดงอาการมีแผลช้ำฉ่ำน้ำ แล้วขยายลุกลามอย่างรวดเร็วลงตาม กิ่ง ทำให้กิ่งแห้งหักพับ หากอาการ รุนแรงใบและดอกจะร่วงจนเหลือแต่ ก้าน และพริกจะไม่แตกยอดใหม่ส่วน ที่ผลอ่อนจะเกิดอาการช้ำฉ่ำน้ำ เน่าและหลุดร่วงได้ง่าย ถ้าอากาศมี ความชื้นสูงมาก ๆ จะเห็นส่วน ขยายพันธุ์ของเชื้อรามีลักษณะเป็นก้าน ใส ชูตั้งฉากขึ้นมาจากส่วนของพืชที่ เป็นโรค มองเห็นคล้ายขนแมว ที่ส่วน ปลายของก้านใสเห็นเป็นตุ่มสีดำซึ่ง ภายในบรรจุสปอร์ ซึ่งสปอร์สามารถ ปลิวไปสู่ต้นอื่นก่อให้เกิดการระบาด อย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น **** สปอร์ของเชื้อราแพร่ระบาดได้ ดีโดยน้ำ ลม ฝน น้ำค้าง แมลง หรือ ติดไปกับสิ่งที่เข้าไปสัมผัส 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     1. จัดระยะปลูกพริกไม่ให้แน่นเกินไป และกำจัดวัชพืช ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความชื้น

     2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่ อากาศมีความชื้นสูง และร้อนอบอ้าว เมื่อพบพริกเริ่มมี อาการยอดช้ำ หรือที่ยอดมีเชื้อราเกิดขึ้น รีบตัดส่วนที่ แสดงอาการโรค       ใส่ถุงหรือภาชนะปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ เชื้อราแพร่กระจายทั่วแปลง นำไปเผาทำลายนอกแปลง ปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดโคลแรน75% WP อัตรา 30 กรัมต่อ       น้ำ 20 ลิตร หรือ ไตรโฟ รีน 19% EC อัตรา 20 - 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 วัน

   3. แปลงที่พบโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอย

     

        

 
 
 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

25 สิงหาคม 64 10:17:57