เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พริก)2

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก) ช่วงวันที่ 28 - 10 สิงหาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศร้อน มีฝนตก และ ฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พริก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • ไรขาวพริก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจาก ใบอ่อน ยอดและดอก ทำให้ใบและ ยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรงส่วน ยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอก กลีบดอกจะบิดแคระแกร็น ชะงักการ เกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้นพริก จะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต มักพบระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     1 สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์หากพบอาการใบหงิกม้วน งอลงที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการ ป้องกันกำจัด

     2. เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที่มี ประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20     ลิตร หรือ ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กำมะถัน 80% WP อัตรา 60- 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด

 

        

 
 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 สิงหาคม 64 10:18:21