เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง) ช่วงวันที่ 28 - 10 สิงหาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศร้อน มีฝนตก และ ฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วลิสง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะออกดอก - ติด ฝัก 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคลำต้นเน่า หรือโคนเน่าขาว (เชื้อรา Sclerotium rolfsii)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ถั่วลิสงแสดงอาการเหี่ยว และยุบตัว เป็นหย่อมๆ ในแปลงปลูก บริเวณโคน ต้นเหนือดินพบแผลสีน้ำตาล และมี เส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคสีขาว ลักษณะหยาบ ต่อมาเส้นใยของเชื้อราจะรวมตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว แล้ว เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ คล้ายเมล็ดผักกาด ต่อมาต้นจะแห้ง และตาย โรคนี้พบได้ทุกระยะการ เจริญเติบโตของถั่วลิสง แต่มักพบ ระบาดในระยะถั่วลิสงติดฝักถึงเก็บเกี่ยว

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

    1. การเตรียมแปลงปลูก ควรไถพลิกดินตากแดด เพื่อฆ่า เชื้อสาเหตุโรคที่อยู่ในดิน เนื่องจากเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ ในดินได้นาน

    2. ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน

    3. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี

   4. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้โคนต้นโปร่ง แสงแดดส่องถึง ไม่ให้มีความชื้นสูง เหมาะสมต่อการ เจริญของเชื้อสาเหตุโรค

   5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้น เป็นโรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบ นำไป ทำลายนอกแปลงปลูก แล้วรดดินในหลุมและบริเวณ ใกล้เคียง เพื่อป้องกันเชื้อสาเหตุโรคแพร่ไปยังต้น ข้างเคียง ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์บอก ซิน 75% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทล โคลฟอส-เมทิล 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล 24% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล + ควิน โตซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยรดสารทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง

6. หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรทำลายซากถั่วลิสง โดยการไถกลบให้ลึก เพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรค

7. ควรทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการ เกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค 8. ในแปลงที่พบการระบาดของโรค ควรปลูกพืช หมุนเวียนชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด

     

        

 
 
 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 สิงหาคม 64 10:16:43