เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ขิง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง) ช่วงวันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศร้อน มีฝนตก และ ฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  •  ขิง

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคเหี่ยวหรือ เหง้าเน่า (เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการม้วนห่อ สี ของใบซีดต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและ แห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้น เน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ลำต้นจะ พบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสี น้ำตาลเข้ม เมื่อนำต้นมาตัดตามขวางแช่ ในน้ำสะอาด ประมาณ 5-10 นาที จะเห็น ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

    1. ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรค นี้มาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี

2. ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จาก ผิวดินและตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วย ลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มาก

3. พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ควรอบดินเพื่อ ฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นไถกลบและรดน้ำให้ ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ 3 สัปดาห์จึงเริ่มปลูกพืช

4. ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค

5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบ ต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีและโรยปูนขาว บริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

6. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยว ผลผลิตแล้ว นำส่วนต่างๆ ของพืชที่เป็นโรคไป ทำลายนอกแปลงปลูก

7. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืช อาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืช

     

        

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 สิงหาคม 64 15:13:51