เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ลำไย)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง) ช่วงวันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศร้อน มีฝนตก และ ฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ลำไย

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • พัฒนาผล - เก็บ เกี่ยวผลผลิต 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคใบไหม้และ ผลเน่า หรือ โรคราน้ำฝน (เชื้อรา Phytophthora capsici) 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • อาการที่ใบ กิ่ง และยอด ใบอ่อน กิ่งอ่อน และยอดอ่อนมีอาการไหม้สีน้ำตาลเข้ม มักพบเส้นใย สีขาวของเชื้อราสาเหตุโรค ขึ้นปกคลุม ต่อมาส่วนที่เป็นโรคจะแห้ง อย่างรวดเร็ว หากโรคระบาดรุนแรง จะ ทำให้ใบและยอดไหม้ทั้งต้น อาการที่ผล เปลือกของผลและขั้วผลมีสี น้ำตาลเข้ม ในระยะที่ผลยังแก่ไม่เต็มที่ผล จะแตก และเน่า มักพบเส้นใยสีขาวของ เชื้อราสาเหตุโรคขึ้นฟูคลุม และผลร่วงใน ที่สุด

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

    1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก สภาพอากาศมีความชื้น สูง หากพบโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืช ที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอก แปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ+ เมทาแลกซิล-เอ็ม 68% WG อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน โดยพ่นให้ทั่วทั้งต้น และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่าง น้อย 15 วัน 2. ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ตัดส่วนของพืชที่ เป็นโรคทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้กับส่วนของพืชปกติ

3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่ง ให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และ แสงแดดส่องถึง เป็นการลดความชื้น ทำให้ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค

     

        

 

 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 สิงหาคม 64 15:20:53