เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มันเทศ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันเทศ) ช่วงวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  มีฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  •  มันเทศ

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • เริ่มลงหัว

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • ด้วงงวงมันเทศ

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวเต็มวัยทำลายทุกส่วนของพืช ในขณะที่ตัวหนอนทำลายในหัวและเถา หัวมันเทศที่ถูกด้วงงวงทำลายจะมี ลักษณะเป็นทางคดเคี้ยว มีสีเขียวและ สีดำ แม้ถูกทำลายเพียงเล็กน้อยก็ไม่ สามารถรับประทานได้ เพราะมีกลิ่น เหม็นและรสขม หัวมันเทศที่ถูกทำลาย รุนแรงจะเน่าและมีกลิ่นเหม็น

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาด ของด้วงงวงมันเทศ

2. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศซ้ำที่เดิม ควรปลูก หมุนเวียนโดยใช้พืชต่างตระกูลกับมันเทศ

3. เลือกใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรงและปราศจาก ด้วงงวงมันเทศ และไม่นำเถามันเทศจากแหล่งที่มีการ ระบาดของด้วงงวงมันเทศมาปลูก

4. กำจัดวัชพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันกับมันเทศบริเวณ รอบๆ แปลงปลูกมันเทศออกให้หมด

5. รองก้นหลุมก่อนปลูก ด้วยสาร ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์/ไอโซโปรคาร์บ 3%/3% GR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ และโรยรอบๆ โคนต้นทุก 1 เดือน

6. ก่อนปลูกแช่เถามันเทศด้วย ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 5 นาที. กรณี ปลูกในสภาพมันสวน เมื่อมันเทศอายุ 1 เดือน พ่น สารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ที่โคนต้นและเถาด้วย อัตรา น้ำ 160 ลิตรต่อไร่ ทุกสัปดาห์

7. ใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตรต่อ 267 ตารางเมตร พ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศ เมื่อมันเทศมี อายุได้ 60 วันหลังปลูก และ ใช้ติดต่อกันทุก 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้ง *** ควรพ่นไส้เดือนฝอยตอนเย็น (หลังเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ ในกรณีที่มีอากาศแห้ง แล้งควรพ่นน้ำให้ความชุ่มชื้นก่อน

        

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.kasetnumchok.com

เครดิตภาพ  :  https://www.erawanagri.com

เครดิตภาพ  :  http://www.chumphon.doae.go.th/aruk/auGust.58.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโภา

นวส.ปฏิบัติการ

21 ตุลาคม 64 11:31:16