เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย) ช่วงวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  มีฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • อ้อย

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะย่างปล้อง ถึง ระยะเป็นลำ

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนกอลายจุดใหญ่

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวเต็มวัยของหนอนกอลายจุดใหญ่เริ่ม เข้ามาวางไข่ที่ใบอ้อย เมื่อหนอนฟัก ออกมาจะเดินเรียงแถวกันแล้วเจาะที่ ยอดอ้อยห่างจากที่วางไข่ประมาณ 1 ปล้อง หนอนจะเจาะเข้าไปอยู่ข้างในลำ ต้นทั้งหมด ประมาณ 300-400 ตัว โดย เจาะรูเข้าไปรูเดียว และกัดทำลายทำ ให้อ้อยเสียหาย ถ้าเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอ หนอนจะเจาะไปถึงโคนต้น และกินเนื้อ อ้อยจนหมดเหลือแต่เปลือก ทำให้อ้อย สูญเสียทั้งน้ำหนักและความหวาน

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ทำการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่

1. การป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล – หมั่นสำรวจแปลงอ้อยอยู่เสมอ ถ้าพบการเข้า ทำลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ที่ลำอ้อย ให้ตัด ออกมาทำลายทิ้งนอกแปลง และทำลายหนอนที่อยู่ ในลำอ้อย

2. การป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ - ถ้าพบการทำลายลำน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ให้ ปล่อยแตนเบียนหนอน อัตรา 100-500 ตัวต่อไร่ ปล่อยทุกสัปดาห์ - ถ้าพบไข่ของหนอนกอลายจุดใหญ่ 0.5-1.0 กลุ่ม ต่อต้น ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ อัตรา 12,000 – 20,000 ตัวต่อไร่

3. การป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี - ในแปลงอ้อยถ้าพบหนอนกอลายจุดใหญ่เริ่ม ออกเป็นตัวเต็มวัย ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์(สังเกต จากการผ่าลำและดูคราบดักแด้) พ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตอนเย็นโดยใช้เครื่องพ่นแรงดันน้ำสูง หลังจากนั้น 5-7 วัน ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ตามอีก ครั้ง - ถ้าพบไข่ของหนอนกอลายจุดใหญ่ 0.5-1.0 กลุ่ม ต่อต้น พ่นด้วยปิโตรเลียม สเปรย์ ออยล์ อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

     

 

 
 
 

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.thaigreenagro.com/

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit2/papaya.pdf

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

21 ตุลาคม 64 11:40:26