เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (พริก )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก) ช่วงวันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564​  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • ีฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พริก

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรครากเน่า และโคนเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • พริกแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็ว บางครั้งพบใบที่อยู่ด้านล่างเปลี่ยน เป็นสีเหลือง หากอาการรุนแรงพริก จะยืนต้นตาย บริเวณโคนต้นพบเส้น ใยของเชื้อราสาเหตุโรค มีลักษณะ หยาบสีขาว ต่อมาเส้นใยของเชื้อจะ รวมตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว แล้ว เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ คล้ายเมล็ดผักกาด จึงมักเรียกว่า ราเม็ดผักกาด โรคนี้พบได้ทุกระยะ การเจริญเติบโตของพริก

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

    1. ควรไถพลิกดินตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดิน เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน

    2. ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน

    3. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี

    4. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม และทำค้างหรือขึง เชือกช่วยเมื่อต้นพริกล้มหรือเลื้อยปรกดิน เพื่อให้โคนต้น โปร่ง แสงแดดส่องถึง ไม่ให้มีความชื้นสูง เป็นการลด การระบาดของโรค

    5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็น โรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบ นำไปทำลายนอก แปลงปลูก แล้วรดดินในหลุมและบริเวณใกล้เคียง ด้วย สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทลโคลฟอส-เมทิล 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล 24% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยรดสารทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อสาเหตุโรคแพร่ไปยัง ต้นข้างเคียง

   6. หลังจากเก็บเกี่ยวพริกแต่ละรุ่น ควรกำจัดเศษซาก พืชและวัชพืชในแปลงให้หมด เพื่อป้องกันการสะสม ของเชื้อโรค

7. ควรทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการ เกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค 

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.Vanidakaset.com/

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit2/papaya.pdf

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

26 ตุลาคม 64 14:32:32