เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว) ตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 3 - 16 พฤศจิกายน 2564​  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • ีอากาศเย็นลง และมีฝนตก บางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะพร้าว

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • มะพร้าวที่ยังไม่ให้ ผลผลิตและมะพร้าว ที่ให้ผลผลิตแล้ว 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  1. ด้วงแรด

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • 1. วิธีเขตกรรม ทำความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าว เพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมานาน ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ ควรกำจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองให้เป็นที่ แล้ว หมั่นกลับเพื่อตรวจดูหากพบหนอนให้จับมาทำลาย หรือเผากองขยะนั้นเสีย ส่วนของลำต้นและตอมะพร้าว ที่โค่นทิ้งไว้หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผา ทำลาย ต้นมะพร้าวที่ถูกตัดเพื่อปลูกทดแทน ถ้ายังสด อยู่เผาทำลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสั้น ๆ นำมา รวมกันไว้ปล่อยให้ผุสลาย ล่อให้ด้วงแรดมาวางไข่ ด้วงจะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวที่อยู่ติดกับพื้นดิน เพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว เผาทำลายท่อน มะพร้าวเพื่อกำจัดทั้งไข่ หนอน และดักแด้ของด้วงแรด มะพร้าว ตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้ว ราดให้ทั่วตอเพื่อป้องกันการวางไข่ได้
  • 2. การใช้ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุดรดน้ำให้ความชื้น หาวัสดุ เช่น ใบ มะพร้าวคลุมกองไว้ เพื่อรักษาความชื้นและป้องกัน แสงแดด เชื้อจะทำลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการ เจริญเติบโต
  • 3. การใช้สารเคมี
  • 3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปีซึ่งยังไม่สูงมากนัก ใช้ ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบ ๆ ยอด อ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6 - 8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็น จะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบินเข้าไปทำลายคอ มะพร้าว
  • 3.2 ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่ โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1-1.5 ลิตร ต่อต้น ทุก15 -20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.technologychaoban.com

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit2/papaya.pdf

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

3 พฤศจิกายน 64 14:43:11