เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (ชตระกูล กะหล่ำและ ผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผัก

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูล กะหล่ำและ ผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ)​   ช่วงวันที่ 3 - 16 พฤศจิกายน 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • ีฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชตระกูล กะหล่ำและ ผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ)

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronospora parasitica)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • พบโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต ของพืช มักพบอาการของโรคบนใบที่ อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้ว ขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกจะเห็นบริเวณด้านบนใบ มีลักษณะเป็นจุดหรือปื้นแผลสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้น สูงจะพบเส้นใยของเชื้อราลักษณะ เป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลบริเวณ ด้านใต้ใบ ถ้าโรคระบาดรุนแรงแผล จะลามขยายใหญ่ เปลี่ยนเป็นสี น้ำตาล ต่อมาใบจะเหลืองและแห้ง หากเป็นโรคในระยะกล้า จะทำให้ ต้นกล้าแคระแกร็น หรือตาย **** ในกะหล่ำดอกและบรอกโคลี หากโรครุนแรงก้านดอกจะยืดและ ดอกอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

    1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค

    2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น อุณหภูมิ ประมาณ 50 องศาเซลเซียส (ต้มน้ำจนเดือดแล้วเติม น้ำลงไป 1 เท่า) นาน 20 – 30 นาที หรือคลุกเมล็ด พันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

   3. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันเกินไป เพราะจะทำให้มี ความชื้นสูง

   4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการ ของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไดเมโท มอร์ฟ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% WG อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิลอะลูมิเนียม 80% WPอัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดย พ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5-7 วัน

   5. แปลงที่มีการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยว ผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดซ้ำ ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://microorganism.expertdoa.com/

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit2/papaya.pdf

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

3 พฤศจิกายน 64 15:26:16