เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์การติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            วันที่  12 พฤศจิกายน  2564  นางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายลำดวน  สีหานู  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกพื้นทิ่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแปน  หมูที่ 9  ตำบลหนองแปน   อำเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น            

               

 

 

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

12 พฤศจิกายน 64 15:51:26