เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

       วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564  นางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  ในการผลิต การแปรรูป  การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร  แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

                 

 

 

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

17 พฤศจิกายน 64 15:39:54