เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม

                   วันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 นางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี  กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

                 

 

 

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

23 พฤศจิกายน 64 16:16:25