เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (มะเขือเปราะ )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • อากาศเย็นลง และมีฝนตก บางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะเขือเปราะ

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • แมลงหวี่ขาว ยาสูบ 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง บริเวณใบและเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส สาเหตุโรคใบหงิกเหลืองในมะเขือ เปราะ ทำให้ผลผลิตลดลง

       

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     1.ก่อนการย้ายปลูก รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม สามารถ ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาวได้ประมาณ 45 วัน (เมื่อใส่สารลงในหลุมแล้วให้โรยดินกลบสารบาง ๆ ก่อนทำการย้ายกล้าลงหลุม เพื่อป้องกันรากพืชสัมผัส สารโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้)

   2. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรเตตระแมท 15% OD อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 15 กรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ น้ำมันปิโตรเลียม เช่น ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสารทุก 5 วัน 2-3 ครั้งติดต่อกัน

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://microorganism.expertdoa.com/

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit2/papaya.pdf

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

24 พฤศจิกายน 64 16:28:14