เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง )

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งข่าวเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • อากาศเย็นลง และมีฝนตก บางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ)

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะ การเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospo racubensis) 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่ บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้ว ขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกบนใบปรากฏแผลฉ่ำมักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่ บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้ว ขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกบนใบปรากฏแผลฉ่ำ

       

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค

      2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

      3. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะทำให้มีความชื้นสูง

     4. หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลง ได้ดี และทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง

     5. กำจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุ โรค โดยการจับทำลาย หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล 85% WPอัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อินดอกซาร์คาร์บ 15% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

    6. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคพ่น ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 20–30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64%+4% WG อัตรา 50-60 กรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8% + 64%WP อัตรา 30 - 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5 -7 วัน

   7. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็น 8. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บ ซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูกพืช ตระกูลแตงซ้ำ ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://microorganism.expertdoa.com/

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit2/papaya.pdf

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

25 พฤศจิกายน 64 16:04:04