เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561และ ศพก.

 

วันที่  14 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 60,000 ท่อน ให้แก่เกษตรกร 30 ราย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 ณ บ้านโคกสูง ม.13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น และออกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ บ้านโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

16 มีนาคม 61 12:37:02