เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 

วันที่  14 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านดอนแก่นเท่า ม.6 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีการสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) และนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมทั้งเอกสารแผ่นพับความรู้ต่างๆ แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่สนใจ ทั้งนี้ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

16 มีนาคม 61 12:40:41