เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

วันที่  19 - 20 มี.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 68 ราย ตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อบต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น และแปลงเรียนรู้ปราชญ์เกษตรของนายสมพร พิมมะสอน ม.5 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจกับเกษตรกรในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์เพื่อทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้นตอน

 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

30 มีนาคม 61 12:23:16