เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

 

วันที่  23 มี.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ในการนี้ อำเภอมัญจาคีรี ได้ส่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหมบ้านหวายหลึม ม.10 ต.นาข่า เข้าประกวด

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

9 เมษายน 61 10:05:21