เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรีจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในโครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559 กิจกรรม แปลงเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

 

29 พฤศจิกายน 58 11:17:59