เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

วันที่  6 เม.ย. 2561 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ออกดำเนินการจัดเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ณ บ้านหนองบัวเย็น ม.11 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับคณะทำงานระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรัฐจากภาคส่วนต่างๆ และตัวแทนเกษตรกรในตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 2 "สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน" เพื่อให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

10 เมษายน 61 10:13:59