เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเกษตรแปลงใหญ่

 

วันที่  19 ก.ค. 2561 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) แก่กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรโคกสูงสามัคคี บ้านโคกสูง ม.13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโครงการเกษตรแปลงใหญ่ต่อไป

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

25 กรกฎาคม 61 13:08:24