เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเกษตรแปลงใหญ่

 

วันที่  19 ก.ค. 2561 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ (เชือราไตรโคเดอร์มา) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ บ้านโคกสูง ม.13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

25 กรกฎาคม 61 13:27:12