เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

วันที่  20 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พบปะเกษตรกรชุมชนนางาม 2 และชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาวัดบ้านนางาม ม.5  ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น งบประมาณโครงการชุมชนละ 300,000 บาท ภายใต้กรอบ 8 ด้าน คือ ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช, ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน, ด้านการจัดการศัตรูพืช, ด้านฟาร์มชุมชน, ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางารเกษตร, ด้านปศุสตว์, ด้านประมง, ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

25 กรกฎาคม 61 14:01:17