เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาพืชสวน

 

วันที่ 18 ก.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดย นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาพืชสวน ณ สวนมะม่วงของ นายณัฐวุฒิ วังหนองลาด เกษตรกรบ้านหนองไฮ ม.12 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

26 กรกฎาคม 60 14:46:23