เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

วันที่  20 ก.ค. 2561 นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี พบปะเกษตรกรชุมชนกุดเค้า 2 และชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น งบประมาณโครงการชุมชนละ 300,000 บาท ภายใต้กรอบ 8 ด้าน คือ ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช, ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน, ด้านการจัดการศัตรูพืช, ด้านฟาร์มชุมชน, ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางารเกษตร, ด้านปศุสตว์, ด้านประมง, ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

25 กรกฎาคม 61 14:19:59