เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

 

วันที่  24 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธีรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจากทั้ง 8 ตำบลในอำเภอมัญจาคีรี จำนวน 68 ราย ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการ, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมประมง, กรมหม่อนไหม, กรมปศุสัตว์

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

26 กรกฎาคม 61 10:34:33