เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

วันที่  26 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงข้อราชการและรายละเอียดงานโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 , โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อ

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

31 กรกฎาคม 61 13:33:18