เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 19 ก.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชีแก่สมาชิกชุมชนและสมาชิกกลุ่มชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

26 กรกฎาคม 60 14:56:56