เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

วันที่  25 ก.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นเข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

25 กันยายน 61 14:34:51