เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2561

 

วันที่  28 ก.ย. 2561 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเกษตรกรเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลจากผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2561 จาก ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

โดยอำเภอมัญจาคีรี ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลอันดับที่ 2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

ได้แก่ นายทวีทรัพย์ วะภูสี เกษตรกร ต.กุดเค้า

2. รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหมบ้านหวายหลืม ต.นาข่า

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

1 ตุลาคม 61 09:56:57