เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 20 - 26 ก.ค. 2560 เกษตรกรจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 13 ชุมชน ใน 8 ตำบลของอำเภอมัญจาคีรี ต่างร่วมกันเริ่มลงมือปฏิบัติงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอำเภอมัญจาคีรีได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน 27 โครงการ งบประมาณ 32,468,425 บาท 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

26 กรกฎาคม 60 20:05:00