เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561

 

วันที่  2 ต.ค. 2561 นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงข้อราชการและรายละเอียดงานโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 , โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย , โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

2 ตุลาคม 61 12:36:24