เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

8 ตุลาคม 61 10:30:31