เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูข้าวโพดหลังฤดูทำนา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาเพื่อเสริมรายได้ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โทร. 043 289 160

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

16 ตุลาคม 61 14:16:57