เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

วันที่  9 ต.ค. 2561 นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรกุดเค้า 2 ดำเนินกิจกรรมเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ บ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สมาชิกทั้งหมด 26 คน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 15 กิโลกรัม จำหน่ายในชุมชนราคากิโลกรัมละ 70 บาท 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

10 ตุลาคม 61 09:47:42