เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะขาม)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะขาม) ช่วงวันที่ 3 - 9 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :  อากาศร้อนชื้น

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  มะขาม

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  พัฒนาผล

 

ปัญหาที่ควรระวัง  โรคหนอนเจาะฝัก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก โดยผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนฝักมะขามตั้งแต่มะขามเริ่มเป็นฝักอ่อน โดยวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ เมื่อไข่ฝักเป็นตัวหนอนจะเจาะเปลือกมะขามเข้ากัดกินเนื้อและเมล็ดมะขาม หนอนถ่ายมูลออกมาที่บริเวณปากรูเป็นกระจุกสีน้ำตาลและอาศัยอยู่ในฝักจนกระทั่งเข้าดักแด้ เมื่อออกเป็นตัวเต็มวัยจะบินไปผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป การทำลายในช่วงฝักอ่อนทำให้ฝักแห้งลีบ การทำลายในช่วงฝักแก่ทำให้เนื้อในถูกกัดกิน ทำให้ฝักมะขามเสียหาย

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  หมั่นสำรวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกทำลายทิ้ง หากพบการระบาดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ อิมาเมกตินเบนโซเอต1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแลมป์ดา-ไซฮาโลทริน 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

 

 

รายงาน  :  สถาบันวิจัยพืชสวน (น.ส.ลาวัณย์ จันทร์อัมพร)  ข้อมูลจาก ศวส.ศรีสะเกษ

ผู้กลั่นกรอง  :  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

11 ตุลาคม 61 13:23:42