เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 68 ราย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

27 กรกฎาคม 60 14:23:37