เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

 

 

                                    หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

 

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่าบก โดยเต่าบกอาศัยหากินอย่างอิสสระภายในหมู่บ้าน 

 

20 พฤศจิกายน 61 12:33:44