เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

วันที่  8 - 10 ส.ค. 2560 เกษตรกรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอำเภอมัญจาคีรีมีชุมชนทั้งหมด 13 ชุมชน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน 27 โครงการ งบประมาณ 32,468,425 บาท คาดว่าการดำเนินการเบิกกจ่ายค่าแรงงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

 

28 สิงหาคม 60 15:32:22