เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภัยพิบัติ ปี 2560 (พายุเซินกา)

 

วันที่  17 ส.ค. 2560  เวลา 10.00 น.  อำเภอมัญจาคีรี จัดประชุม กชภอ. เพื่อพิจาณากลั่นกรองข้อมูลเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านพืช  จำนวน 1,998 ราย  วงเงิน 12,596,729.25 บาท  โดยนายสันติ จัตุพันธ์  นายอำเภอมัญจาคีรี  เป็นประธานการประชุม

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

14 กันยายน 60 12:27:24