เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

 

วันที่ 4 ก.ย. 2560  นายคัมภีร์ เชิมชัยภูมิ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่นประธานคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต  ปี 2560  สาขาอาชีพทำสวน   พร้อมคณะ  ออกประกวด ณ สวนมะม่วงของนายณัฐวุฒิ วังหนองลาด  บ้านโพธิ์ทอง  ม.12  ต.โพนเพ็ก  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  โดยว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  กล่าวรายงาน  นายสันติ จัตุพันธ์  นายอำเภอมัญจาคีรี  กล่าวต้อนรับ  และนายเกษม จันมา  เกษตรอำเภอมัญจาคีรี  ให้การต้อนรับพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

11 กันยายน 60 11:10:35