เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่  7 ก.ย. 2560  นายเกษม จันมา  เกษตรอำเภอมัญจาคีรี  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบปัจจัยการผลิตโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2560(งบเพิ่มเติม)  กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน (ลดต้นทุน) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี  เกษตรกร 200 ราย

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

11 กันยายน 60 11:15:09